Přihlášení
Nemáte účet? Vytvořte jej!
 
Novinky a změny v oblasti zaměstnávání a sociálních dávek v roce 2014 Tisk E-mail
Napsal(a) Mgr. Lucie Čížková - APLA Praha   
Čtvrtek, 10 duben 2014

Máme tu nový rok, který opět přinesl řadu legislativních změn. V platnost vstoupil nový občanský zákoník. Máme novou ministryni sociálních věcí Mgr. Michaelu Marksovou. Jak se v daných věcech lépe zorientovat? Nabízíme Vám několik užitečných tipů, kde naleznete informace k novinkám v oblasti zaměstnávání a sociálních dávek, které nastaly v roce 2014.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo Příručku pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014, která je volně ke stažení přímo na stránkách Ministerstva (http://www.mpsv.cz/cs/17052). V příručce se například dočtete, jak lze získat průkaz osoby se zdravotním postižením v roce 2014, kdo má nárok na příspěvek na péči nebo kde lze žádat o dávky či jak posouzení nároku na konkrétní příspěvek či dávku probíhá v praxi. Kromě otázek týkající se sociální oblasti, obsahuje příručka informace z oblasti zaměstnanosti. Jsou zde definovány pojmy jako pracovní rehabilitace, rekvalifikace, co to je chráněné pracovní místo, jak stát dále podporuje práci pro osoby se zdravotním postižením, a další. V této souvislosti se, zde dozvíte i informace z oblasti nemocenského pojištění a důchodu. V kapitole, která je věnována sociálním službám se dočtete o jednotlivých druzích sociálních služeb a místě, kde je možné nalézt kontakty na jednotlivé poskytovatele těchto služeb. Není opomenuta ani oblast státní sociální podpory (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné a pohřebné) a pomoc v hmotné nouzi. Zajímavou kapitolou je pasáž o pomoci osobám se ZP z Evropské unie a v jiných státech. V závěru publikace naleznete důležitá upozornění, praktické rady a tipy.

Dalším zdrojem užitečných informací je publikace Nápadník 2014, kterou již po několikáté aktualizovala a vydala Liga vozíčkářů. Jedná se o sborník informací a rad pro život s postižením.V publikaci naleznete přehledně veškeré informace týkající se života lidí se zdravotním znevýhodnění, a to nejen z oblasti zaměstnanosti a sociálních dávek, ale i z oblasti zdravotní problematiky, jako např. seznam prodejců zdravotnických pomůcek, aj. Postup, jak si publikaci objednat, najdete na webových stránkách organizace, v sekci klienti/poradna.

Co se vše se mění od ledna 2014? Výňatek z tiskové zprávy MPSV, ze dne 12. 12. 2013.

1) Osoby se zdravotním postižením a sociální služby

§  Dochází ke změně podmínek, za kterých se přiznává průkaz osoby se zdravotním postižením. Mění se tzv. zdravotní podmínka pro přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením i řízení o něj. Od 1. ledna 2014 je možné průkaz přiznat pouze na základě podání žádosti, poté probíhá samostatné správní řízení, a to včetně posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem okresní správy sociálního zabezpečení. Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením není již opět navázán na uznaný stupeň závislosti nebo na neschopnost zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace.

§  Ke změnám dochází u příspěvku na mobilitu. Ti, co příspěvek již pobírají, ho budou při splnění podmínek pobírat i nadále. U nových žadatelů je vznik nároku na příspěvek na mobilitu podmíněn vlastněním průkazu ZTP nebo ZTP/P přiznaného po 1. lednu 2014. Výše příspěvku se nemění, i nadále činí 400 Kč měsíčně. Od 1. ledna 2014 je možné na základě žádosti příjemce příspěvku vyplatit příspěvek jednou splátkou za tři kalendářní měsíce, za které náležel.

§  Rozšiřuje se okruh osob, které mají při splnění ostatních podmínek nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla, a to o osoby s anatomickou ztrátou dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování.

2) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2014, se zvyšují tak, že se základní výměra (stejná pro všechny druhy důchodů) zvyšuje o 10 Kč na 2 340 Kč. Procentní výměra, která je individuální a odvíjí se od získaných dob důchodového pojištění a příjmů, zvyšuje o 0,4 %. Důchody tak od lednové splátky vzrostly v průměru o 45 Kč. Zvýšení provádí Česká správa sociálního zabezpečení automaticky, není potřeba o ně žádat.

3) Nemocenské pojištění, od ledna tohoto roku zaměstnavatelé svému zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, vyplácejí náhradu mzdy za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti namísto dosavadních 21 dnů.

4) Zákoník práce

§  Právní úprava svéprávnosti fyzické osoby - zaměstnance nebo zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích, stanovení zákazu výkonu závislé práce do 15 let věku a důsledky neplatnosti právních jednání jsou nyní vyhrazeny občanskému zákoníku a zákoník práce (ZP) tuto problematiku - až na výjimky - již neupravuje;

§  ZP stanoví, ve kterých případech se ke konkrétnímu věcně nebo formálně vadnému právnímu jednání nepřihlíží a jsou tudíž právně neúčinná (např. výpověď z pracovního poměru, která nebyla dána písemně, ujednání v podnikové kolektivní smlouvě, která upravují práva zaměstnanců v menším rozsahu než kolektivní smlouvy vyššího stupně, vzdání se práva zaměstnancem, které mu přiznává ZP, kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis, postoupení pohledávky ze základního pracovněprávního vztahu nebo převzetí dluhu zaměstnance vůči zaměstnavateli nebo naopak jinou osobou);

§  ZP ve vazbě na obecnou úpravu v občanském zákoníku zavádí nový institut spočívající v možnosti okamžitého zrušení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti zákonným zástupcem mladistvého zaměstnance mladšího 16 let věku s přivolením soudu, je-li to nezbytné v zájmu jeho vzdělávání, vývoje nebo zdraví;

§  ZP stanoví zákaz postoupení práva na mzdu, plat, odměnu z dohody nebo jejich náhradu nebo použití tohoto práva k zajištění dluhu, s výjimkou dohody o srážkách ze mzdy;

§  ZP omezuje možnosti započtení proti pohledávce na mzdu, plat, odměnu z dohody nebo jejich náhradu, a to jen ve vazbě na podmínky stanovené pro výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy v občanském soudním řízení.

Aktualizováno ( Čtvrtek, 10 duben 2014 )