Změny v zaměstnávání osob se ZP v roce 2012
Napsal(a) Mgr. Lucie Prokopičová   
Úterý, 28 únor 2012
Základním kamenem je novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.  

Působnost orgánů státní správy v oblasti zaměstnanosti v roce 2012

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Úřad práce ČR
  • generální ředitelství Úřadu práce (dále jen ÚP)
  • krajská pobočka ÚP
  • kontaktní pracoviště krajské pobočky ÚP

 

Novinky platné od 1. 1. 2012 v oblasti zaměstnanosti

·         agentura práce nemůže dočasně přidělit k výkonu práce zaměstnance, kterému byla udělena zelená karta, modrá karta, povolení k zaměstnání anebo je osobou se zdravotním postižením (dále jen OZP)!

·         zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání soustavná příprava na budoucí povolání

·         důvodem pro vyřazení z evidence je také odmítnutí nabídky vykonávat veřejnou službu

 • veřejná služba je nyní nástrojem ÚP, který vybere kandidáta. Výkon VS je povinný a je odváděn zadarmo. Výjimku mají pouze poživatelé invalidního důchodu ve 3. stupni. Pokud vybraná osoba nenastoupí k výkonu VS nebude mít nárok na dávky hmotné nouze.
 • zrušení povinnosti hlásit volná pracovní místa, zaměstnavatel tuto povinnost nadále plnit může, ale nemusí.
 • zkrácení rozhodné doby pro výplatu podpory v nezaměstnanosti, a to ze tří na 2roky, tzn. že v rozhodném období (dvou let) je nutné získat alespoň 12 měsíců doby důchodového pojištění. Potřebnou dobu pojištění je možné získat i prostřednictvím tzv. náhradních dob, což je třeba doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, péče o dítě do čtyř let, doba výkonu veřejné služby či dlouhodobé dobrovolnické služby.
 • nové vymezení OZP - ruší se kategorie osoba se zdravotním znevýhodněním. V případech, kdy byl tento statut udělen na dobu neurčitou, končí jeho platnost
  1. 1. 2015. Pokud dojde k odebrání 1. stupně invalidity, následuje 12měsíční přechodné období, po které je daná osoba považována stále za OZP, ode dne posouzení (zrušení) invalidity.
 • zrušení chráněných pracovních dílen sjednocením s institutem chráněného pracovního místa

·         chráněné pracovní místo (dále jen CHPM) je pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro OZP na základě písemné dohody s ÚP, může jím být i pracovní místo, které je obsazeno OZP, pokud je vymezeno v písemné dohodě mezi zaměstnavatelem a ÚP,

 •  
  • na zřízení tohoto místa poskytuje ÚP zaměstnavateli příspěvek,
  • musí být obsazeno po dobu 3 let,
  • dohoda se uzavírá na dobu 3 let,
  • na zřízení CHPM může být poskytnut příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa, a to nejdříve po
   12 měsících od obsazení či vymezení tohoto míst, max. 48.000,- Kč/rok. Podmínkou je, že musí být zřízeno na pracovišti zaměstnavatele!
  • po 12 měsících od obsazení zřízeného chráněného pracovního místa nebo vymezení lze na žádost zvýšit max. o 2.000,- Kč/1 OZP
 • nadále je zachováno tzv. náhradní plnění (tj. možnost plnit povinný podíl zaměstnávaných OZP formou odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP)
 • pro zamezení tzv. přefakturace se stanovil limit, do kterého budou moci tito zaměstnavatelé své výrobky nebo služby pro účely plnění povinného podílu poskytovat, objem těchto výrobků nebo služeb se omezuje částkou 36 násobku průměrné mzdy (cca 840 tisíc Kč) za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením
 • nárok na podporu nemá ten uchazeč, který v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence skončil pracovní poměr z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a ZP (porušení léčebného režimu), ve znění pozdějších předpisů zvlášť hrubým způsobem,   
 • uchazeč nebo zájemce si může zajistit sám rekvalifikaci, je povinen doložit cenu. ÚP ji po úspěšném absolvování může uhradit rekvalifikačnímu zařízení.
 • sdílené zprostředkování představuje možnost, kdy krajská pobočka ÚP může uchazečům zprostředkovávat zaměstnání prostřednictvím agentury práce, a to
  • na základě individuálního akčního plánu a s předchozím souhlasem uchazeče,
  • písemné dohody mezi KrP ÚP a agenturou,
  • ÚP může poskytnout agentuře příspěvek:
   • 5.000,- Kč na 1 uchazeče o zaměstnání,
   • 1.250,- Kč za umístnění do pracovního poměru na dobu neurčitou,
   • 500,- Kč za setrvání umístěného uchazeče v PP min. 6 měsíců,
 • kontrolní činnosti vykonávají: Státní úřad inspekce práce (SÚIP), oblastní inspektoráty práce, omezeně i celní úřady (cizinci), GŘ Úřadu práce
 • Czech POINT – DONEZ, neboli projekt Docházka nezaměstnaných. Cílem projektu je ztížit podmínky nelegálního zaměstnávání firmám i nezaměstnaným evidovaným na ÚP. Vytipovaní uchazeči o zaměstnání docházejí v určený čas v běžné pracovní době na kontaktní místo Czech POINT, kde obdrží nabídku volných pracovních pozic.

 

 

Použité zdroje:

Webový portál MPSV Sociální reforma – změny 2012: http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/5

Kolokvium Unie-PZ, přednáška Změny v zákoně o zaměstnanosti (JUDr. Jan Hutař, NRZP ČR, 7. 12. 2011)

Aktualizováno ( Úterý, 28 únor 2012 )