Přihlášení
Nemáte účet? Vytvořte jej!
 
Diagnostická kritéria Tisk E-mail
Napsal(a) PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.   
Pondělí, 28 květen 2007

Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 *

Autismus je zařazen mezi pervazivní vývojové poruchy, což je skupina poruch, které se diagnostikují na základě projevů chování. Stupeň závažnosti poruch bývá různý, typická je také značná variabilita symptomů. Porucha se diagnostikuje bez ohledu na přítomnost či nepřítomnost jakéhokoli přidruženého chorobného stavu. Specifický projev deficitů charakteristických pro autismus se mění s věkem dětí. Syndrom je možno diagnostikovat v každé věkové skupině.

1. Autismus se projevuje před třemi roky věku dítěte

2. Kvalitativní narušení sociální interakce

 • nepřiměřené hodnocení společenských emočních situací
 • nedostačující odpověď na emoce jiných lidí
 • nedostatečné přizpůsobení sociálnímu kontextu
 • špatné používání sociálních signálů
 • chybí sociálně - emoční vzájemnost
 • slabá integrace sociálního, komunikačního a emočního chování


3. Kvalitativní narušení sociální interakce

 • nedostatečné sociální užívání řeči bez ohledu na úroveň jazykových schopností
 • porucha imaginační a společenské napodobivé hry
 • nedostatečná synchronizace a reciprocita v konverzačním rozhovoru
 • snížená přizpůsobivost v jazykovém vyjadřování
 • relativní nedostatek tvořivosti a fantazie v myšlení
 • chybí emoční reakce na přátelské přiblížení jiných lidí (verbální i neverbální)
 • narušená kadence a důraz komunikace, které jsou odrazem modulace komunikace
 • nedostatečná gestikulace užívaná k zvýraznění komunikace


4. Omezené, opakující se stereotypní způsoby chování, zájmy a aktivity

 • rigidita a rutinní chování v široké škále aspektů každodenního života (všední zvyky, hry)
 • specifická příchylnost k předmětům, které jsou pro daný věk netypické (jiné než např. plyšové hračky)
 • lpění na rutině, vykonávání speciálních rituálů
 • stereotypní zájmy - např. data, jízdní řády
 • pohybové stereotypie
 • zájem o nefunkční prvky předmětů (například omak, vůně)
 • odpor ke změnám v běžném průběhu činností nebo v detailech osobního prostředí (například přesunutí dekorací nebo nábytku v rodinném domě)

 

Nespecifické rysy

 • strach (fobie)
 • poruchy spánku a příjmu potravy
 • záchvaty vzteku a agrese (zvláště pokud je přítomna těžká mentální retardace)
 • většinou chybí spontaneita, iniciativa a tvořivost při organizování volného času
 • potíže s koncepčností při rozhodování v práci i přesto, že schopnostmi na samotné úkoly stačí

* American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV). Fourth edition, Washington DC, American Psychiatric Association, 1994

Diagnostická kritéria pro autistickou poruchu (autistic disorder, 299.0) dle DSM - IV *

Kategorie I

k diagnóze je zapotřebí minimálně šest níže uvedených symptomů z kategorie I, a to nejméně dva symptomy z odstavce A, nejméně jeden symptom z odstavce B a nejméně jeden symptom z odstavce C.

A. Kvalitativní narušení sociální interakce (nejméně dva symptomy)

 • Výrazně narušená schopnost přiměřeně užívat neverbální chování (oční kontakt, výraz obličeje, postoj těla a gesta) v různých sociálních situacích.
 • Neschopnost vytvářet vztahy s vrstevníky s přihlédnutím na dosaženou vývojovou úroveň.
 • Malá schopnost spontánně sdílet s ostatními radost a zájmy, mít potěšení ze společné činnosti (například dítě neukazuje věci, které ho zajímají; nepřináší ostatním věci, aby se podívali apod.).
 • Nedostatečná schopnost sociální a emocionální empatie (neúčastní se jednoduchých sociálních hříček, preferuje činnost o samotě, ostatní lidi může využívat jako pomocníky nebo "mechanické" pomůcky).

B. Kvalitativní narušení komunikace (nejméně jeden symptom)

 • Opožděný vývoj řeči nebo se řeč vůbec nevyvine (dítě se nesnaží nedostatek kompenzovat jiným alternativním způsobem komunikace jako jsou například mimika a gesta).
 • U dětí, které mají vyvinutou řeč, je výrazně postižená schopnost iniciovat nebo udržet konverzaci s ostatními.
 • Stereotypní a opakující se používání řeči nebo idiosynkratický jazyk.
 • Chybí různorodá, spontánní, symbolická a sociálně napodobivá hra odpovídající vývojové úrovni.

C. Omezené, opakující se nebo stereotypní vzorce chování, zájmů nebo aktivit (nejméně jeden symptom)

 • Nápadně výrazné zaujetí pro jednu nebo více činností, které je abnormální buď intenzitou nebo předmětem zájmu (např. meteorologie, statistika).
 • Zjevné ulpívání na specifických, nefunkčních rituálech a rutinní činnosti, odpor ke změnám (mladší děti mohou mít katastrofální reakce na drobné změny jako je změna záclon, nebo změna polohy jídelního stolu, vyžadování stejné cesty).
 • Stereotypní a opakující se motorické manýrování (třepání či kroutivé pohyby rukama a prsty nebo komplexní specifické pohyby celým tělem).
 • Nepřiměřeně dlouho trvající zaujetí částmi předmětů (knoflíky, části těla)

 

Kategorie II

Opožděný vývoj či abnormální chování alespoň v jedné z následujících kategorií se projeví před třetím rokem věku dítěte.

 • sociální interakce
 • jazyk ve vztahu k sociální komunikaci
 • symbolická a fantazijní hra

Kategorie III

Diagnostická kritéria dětské dezintegrační poruchy, Rettova syndromu či Aspergerova syndromu lépe nevyhovují

Nespecifické rysy

 • nerovnoměrný profil kognitivních schopností (např. hyperlexie)
 • problémy s užíváním jazyka a jeho gramatickou strukturou, užívání 3. osoby singuláru namísto 1. osoby ("já"), mnoho dětí s vysocefunkčním autismem má úroveň receptivního jazyka na nižší úrovni než expresivního.
 • upřednostňování periferního zrakového vnímání (koutkem oka) před přímým pohledem
 • snížená schopnost imitace pohybů, nachýlená chůze či chůze po špičkách, tleskání, luskání prsty
 • fascinace pohybem (roztáčení hraček, otvírání a zavírání dveří, fén či jiné otáčející se předměty)
 • neobvyklé reakce na smyslové podněty (hypersenzitivita na zvuky, světla nebo doteky, nepřiměřená reakce na vůně a pachy
 • nepřiměřené emocionální reakce (bezdůvodný pláč nebo smích, střídání nálad, afekty, úzkost, absence strachu v nebezpečných situacích)
 • problémy s chováním (dyskoncentrace, agresivita, sebezraňování, impulzivita, záchvaty vzteku)
 • problémy se spánkem, jídle


* American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV). Fourth edition, Washington DC, American Psychiatric Association, 1994

 

Aktualizováno ( Pátek, 07 září 2007 )